top of page
pexels-photo-796602.jpeg

Op basis van interviews met zorgprofessionals en experts op het gebied van zorglogistiek is een overzicht gemaakt van veel voorkomende uitdagingen en knelpunten wat betreft de in-, door- en uitstroom van COVID-19 patiënten. Dit overzicht zal in de komende maanden worden uitgebreid en aangescherpt door inbreng van mensen uit de praktijk. (zie oproep)

Procesgericht werken

Om de in-, door- en uitstroom van patiënten zo optimaal mogelijk te laten verlopen is afstemming tussen de verschillende schakels in de zorgketen van cruciaal belang. 

Gebrek aan en versnippering van logistieke kennis

Het slim organiseren van de in-, door- en uitstroom van patiënten is voor een belangrijk deel een logistiek vraagstuk. In de huidige situatie is de beschikbare expertise op het gebied van patiëntenlogistiek vaak belegd bij een beperkt aantal functionarissen in het ziekenhuizen.

IT-infrastructuur

Het werken en verlenen van zorg op afstand is een belangrijk middel om de kans op besmetting en verspreiding van het COVID-19 virus tot een minimum te beperken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan online consulten of werkoverleg via online meetings (beeldbellen). 

Versnippering van reservecapaciteit

Ziekenhuizen reserveren bedden om COVID-19 patiënten (uit de regio) op te kunnen vangen. Het op ziekenhuisniveau “achter de hand houden” van bedden belemmerd een adequate landelijke spreiding van patiënten en daarmee de optimale benutting van de totaal beschikbare IC-capaciteit in de Nederlandse Ziekenhuizen.

Productiviteit van de zorg (mentale weerbaarheid, ziekteverzuim)

Door de hoge werkdruk en het toenemend aantal COVID-19 besmettingen onder medewerkers staat de productiviteit onder druk.

Gebrek aan reagerend vermogen

Een adequate in-, door- en uitstroom van COVID-19 patiënten vraag om (doordachte!) logistieke flexibiliteit en snelheid. In de praktijk blijkt dit nogal eens te ontbreken.

bottom of page